ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΕNGLISH text below)

 

Την Κυριακή 12 Ιουνίου, θα γίνει Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού Ανακύκλωσης Μοίκονος, στο Πνευματικό Κέντρο στην  Άνω Μερά, στις 19:30.

Θέματα συζήτησης:

  • Λύση μίσθωσης ακινήτου – Παύση λειτουργίας αποθήκης.
  • Τροποποίηση Καταστατικού.
  • Οικονομικός Απολογισμός.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Κυριακή, 19 Ιουνίου, στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα.

Η παρουσία όλων σας είναι απαραίτητη και σημαντική, σε μια Γενική Συνέλευση στην οποία καλούμαστε να αποφασίσουμε για το μέλλον του Συνεταιρισμού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΖΩΝΗ ΤΖΕΡΑΛΝΤΙΝ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΜΜΗ ΝΑΤΑΣΑ

 

INVITATION TO GENERAL MEETING OF MOIKONOS

On Sunday 12 June, there will be an Emergency General Meeting in the Adelfotitas Cultural Centre in Ano Mera at 19.30.

Agenda:

  1. Vacating the premises- Closing the Warehouse.
  2. Amendments to the Articles of Association.
  3. Financial Report.

In the event that there will not be a quorum, the Emergency General Meeting will be held in the same place, at the same time, on 19  June.

The presence of all members, friends and supporters is both essential and significant as we are all being called upon to decide on the future of our co-operative.

 

President                                                                              Secretary

Geraldine Bozoni                            Kammi Natasha

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση-Invitation to General Meeting

(ακολουθεί το κείμενο στα αγγλικά)

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Προς  όλα τα μέλη, τους φίλους ,τους εθελοντές και τους υποστηρικτές του ΜΟΙ ΚΟ ΝΟΣ.

 

Την Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016 θα πραγματοποιηθεί επείγουσα Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού για την ανακύκλωση  “ΜοίκΟΝΟΣ”.

Το μέρος που θα γίνει η συνάντηση, θα ανακοινωθεί αύριο.

 

Κύριο θέμα στη συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης είναι το αίτημα  του ιδιοκτήτη να εκκενώσουμε το χώρο μέχρι 30/06/16.

Λόγω αυτού του γεγονότος αποφασίστηκε από το ΔΣ, να μείνει η αποθήκη ανοικτή για το κοινό μέχρι και την Τρίτη 14 Ιουνίου, έτσι ώστε μετά να αδειάσει σταδιακά το κτίριο.

Από την ίδρυση του ΜοίκοΝΟΣ, τρία χρόνια πριν, πρωταρχικός στόχος ήταν να υπάρξει από κοινού προσπάθεια με τον Δήμο Μυκόνου για οργανωμένη Δημοτική Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος του νησιού.

Από την πλευρά του Συνεταιρισμού έγιναν όλα αυτά τα χρόνια διαρκείς προσπάθειες  για την επίτευξη αυτού του στόχου, χωρίς δυστυχώς μέχρι σήμερα θετικό αποτέλεσμα.

Μία σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ της Ελληνικής Εταιρίας Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), του Δήμου Μυκόνου και του ΜοίκοΝΟΣ, επέτρεψε στον Συνεταιρισμό να λάβει το 2014 μια σημαντική  επιχορήγηση, και έτσι  να καλύψει κάποιες από τις πάγιες οικονομικές ανάγκες του για μικρό χρονικό διάστημα.

Δυστυχώς δεν έλαβε άλλη επιχορήγηση από τότε!

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Συνεταιρισμός να αντιμετωπίζει τους τελευταίους 18 μήνες σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως ανακοίνωσε το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο στην τελευταία Γενική Συνέλευση, πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου 2015.

Την 1 Ιουνίου του 2016 έγινε μια συνάντηση μεταξύ των Αντιδημάρχων Μυκόνου, κ. Γκέλλο και κ. Ατζαμόγλου και εκπρόσωπων Διοικητικού και Εποπτικού  Συμβουλίου του ΜοίκοΝΟΣ.

Συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση και τα μέλη του ΜοίκοΝΟΣ επεσήμαναν ότι ενώ το περιβαλλοντικό όφελος της ανακύκλωσης είναι μεγάλο, το οικονομικό όφελος είναι μικρό.

Περιττό να πούμε, ότι αυτός είναι ο λόγος που οι οργανισμοί που ασχολούνται με την ανακύκλωση, βασίζονται στις επιδοτήσεις!

Το επόμενο θέμα προς συζήτηση, ήταν η πιθανή συνεργασία μεταξύ του ΜοίκοΝΟΣ και του Δήμου Μυκόνου, καθώς και η πιθανότητα να παραταθεί η διαμονή μας στην αποθήκη για άλλους 6 μήνες (στον οποίο χρόνο και ο Δήμος και ο ΜοίκοΝΟΣ θα έψαχναν για εναλλακτικούς χώρους μετεγκατάστασης ).

Στις 2 Ιουνίου έγινε νέα συνάντηση με τους ιδιοκτήτες της αποθήκης στο Δημαρχείο, όπου κατατέθηκε η προαναφερθείσα πρόταση, η οποία δυστυχώς απορρίφθηκε!

Στο μεταξύ το Δεκέμβριο του 2015 ψηφίστηκε το  νέο «Εθνικό  Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως, γεγονός που  σημαίνει ότι η υπογραφή νέας σύμβασης δεν ήταν δυνατή έως σήμερα έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα νέας επιχορήγησης.

Δυστυχώς για τους παραπάνω λόγους δεν είναι οικονομικά  βιώσιμη η λειτουργία του Συνεταιρισμού, που  εξαρτάται από δωρεές μελών και φίλων και το εισόδημα από την πώληση των ανακυκλώσιμων προϊόντων.

Παρά τις ευνοϊκές προθέσεις και των δύο πλευρών, είναι απίθανο να υπάρξει  κρατική επιχορήγηση στους επόμενους μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο επίσημοι εκπρόσωποι του Δήμου εξέφρασαν την επιθυμία να παραμείνει ο  ο ΜοίκοΝΟΣ ένα ενεργό κύτταρο του νησιού, και να συμβάλει στην δημιουργία δημοτικής ανακύκλωσης στο νησί, καθώς και στην δημιουργία του Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π (Κέντρο Ανακύκλωσης-Εκπαίδευσης-Διαλογή στην Πηγή ).

INVITATION TO EMERGENCY GENERAL MEETING

To all members, friends, volunteers and supporters of MoikoNOS.

On Sunday 12 June 2016 there will be an emergency general meeting of MoikoNOS Recycling Centre.

The place and time will be announced tomorrow.

The main topic of discussion of the General Meeting is the demand of the owner to vacate the premises until the 30.06.2016.

Due to this fact, it was decided at a meeting of the Board to keep the MoikoNOS Recycling Centre open to the public until Tuesday 14 June, in  order to gradually empty the building.

Since MoikoNOS was set up three years ago, it has been a prime objective of MoikoNOS that recycling would be a joint effort -between the Municipality and MoikoNOS Co-operative Recycling Centre for Municipal Recycling based on recycling at source, for the benefit of the citizens and the environment of the island. Over all these years persistent efforts have been made towards achieving this goal, unfortunately, without any success to date. A three party contract was signed between the Greek Recycling Organisation (EEAA), Municipality of Mykonos and MoikoNOS Recycling Centre. A substantial subsidy was received for 2014, as a result, some of the operating expenses were covered for a short time period.

Unfortunately, no subsidies have been received since then! Consequently, MoikoNOS Cooperative has been undergoing financial difficulties over the past eighteen months as was announced by the former Board of MoikoNOS at the last General Meeting, before the elections in November 2015.

On 01.06.2016 there was a meeting between the two Vice Mayors Mr Miltiadis Atzamoglou and Mr Nikos Gelos and members of the Board and Supervisory Board of MoikoNOS.

The current state of affairs was discussed, and it was pointed out by the members of MoikoNOS that while the environmental benefit of recycling is significant, the financial gain is very little. Needless to say, this is why organizations and institutions involved in recycling, are dependent on subsidies!

The next topic of discussion was the potential collaboration between MoikoNOS and the Municipality of Mykonos and the possibility of extending our stay in the warehouse for another 6 months (in which time both the Municipality and MoikoNOS would try to find alternative premises).

On the 2nd June there was a new meeting with the owner of the premises in the Town Hall,  where the above proposal was presented, but unfortunately, was turned down by the owner.

Meanwhile, in December 2015 the new National Plan for Waste Managemnt (ΕΣΔΑ) was passed in parliament, which incidentally has not been completely clarified yet, meaning that the signing of a new contract has not been possible to date, which of course, is necessary in order to obtain subsidies.

Unfortunately, for the above reasons, without this funding, the operation of our Co-operative  is not financially feasible to remain in operation, depending only on donations from friends and members and the income earned from the sale of recyclables. Despite the positive intentions of both sides, it seems extremely unlikely over the coming months that state funding would be available. It is noteworthy at this point in time that the two official representatives of the Municipality did express the desire that MoikoNOS would play an active role in the development of a new framework of recycling on the island, and to be involved in  the creation of the new Κ.Α. Ε. Δ. Ι. Σ.Π. (κέντρο –ανακύκλωσης-εκπαίδευσης-με διαλογή στην πηγή-  Recycling & Educational Center on Recycling at Source).

 

 

 

Καθαρισμός της Φτελιάς Κυριακή 15/05/16

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων καταλήγουν στους ωκεανούς μας, τις ακτές μας, τα δάση μας και γενικότερα το φυσικό μας περιβάλλον. Οι κύριες αιτίες είναι η έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης του κοινού και οι ανεπαρκείς στρατηγικές διαχείρισης των απορριμμάτων, σε συνδυασμό με τα μη βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης που η κοινωνία μας συνεχίζει να ακολουθεί.

Για να μειωθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και να αναδειχθεί το σημαντικό πρόβλημα των απορριμμάτων, η HELMEPA (Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) συντονίζει για 3η συνεχή χρονιά την εθελοντική πρωτοβουλία «Ας Καθαρίσουμε την Ευρώπη» – Ευρωπαϊκή Ημέρα Καθαρισμού 6 – 15 Μαΐου 2016

13115422_1371386366211533_1243282879_n copy

Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας, στη Μύκονο, Το Εργαστήρι Οικολογικής Ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών Μυκόνου, και τον Συνεταιρισμό Ανακύκλωσης ΜοίκΟΝΟΣ, και με την αιγίδα του Δήμου Μυκόνου, διοργανώνει καθαρισμό της Φτελιάς, την Κυριακή, 15 Μαΐου , στις 11:00 π.μ.

Γι’ αυτό, βάλτε και σεις ένα χεράκι συμμετέχοντας στη δράση. Πάρτε, γάντια, καπέλο, και ελάτε να καθαρίσουμε τη Φτελιά, μια από τις ποιο ωραίες παραλίες της Μυκόνου.

Σας περιμένουμε!

Ζητούνται εθελοντές

IMG_20160408_091207.jpg

Αγαπητοί φίλοι του ΜοίκοΝΟΣ,

Οι κλούβες που βλέπετε στη φωτογραφία περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά στα οποία δεν έχει γίνει διαλογή στην πηγή, εκεί από όπου έρχονται σ’ εμάς. Αυτό σημαίνει πως την κάνουμε εμείς είτε με υπερωρίες των εργαζομένων του συνεταιρισμού ή με επιστράτευση εθελοντών.
Αυτό καθιστά την ανακύκλωση των συγκεκριμένων υλικών οικονομικά ασύμφορη καθώς χρειάζονται δυο ώρες για κάθε κλούβα.
Επίσης όταν φυσάει, επιστρατεύονται εθελοντές ακόμα και αργά το βράδυ ώστε να μην σκορπίσουν τα ανακυκλώσιμα στο δρόμο.
Αν ενδιαφέρεστε να προσφέρετε εθελοντική βοήθεια,

παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ 6937 084847.

Έχουμε πολύ ανάγκη τη βοήθειά σας.

ΜοίκΟΝΟΣ: Επιθυμία και στόχος μας η συνεργασία με το Δήμο Μυκόνου προς όφελος της κοινωνίας, του Δήμου και του περιβάλλοντος του νησιού μας.

 

Η κακοδαιμονία της πολιτικής διαχείρισης των διαφόρων ζητημάτων στις τοπικές κοινωνίες οφείλεται στην ατολμία και τις ιδεολογικές αγκυλώσεις των κρατούντων να ακούσουν και να αγκαλιάσουν τις δημιουργικές φωνές των πολιτών.

Αυτό το έχουμε ήδη ζήσει στο εγγύς και απώτερο παρελθόν όταν σε ανάλογες περιπτώσεις ομάδες και συλλογικότητες με σαφείς προτάσεις και δράσεις δεν αγκαλιάστηκαν από τις τοπικές αρχές και έσβησαν χωρίς να αποδώσουν στην κοινωνία τους καρπούς των έργων τους και να δημιουργήσουν συνθήκες και προϋποθέσεις συμμετοχής και δημιουργίας προς όφελος όλης της κοινότητας.

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και ο Συνεταιρισμός ΜοικοΝΟΣ που δραστηριοποιείται υποδειγματικά ανά το Πανελλήνιο στον τομέα της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.

Από την ίδρυση του ο ΜοικοΝΟΣ είχε μόνιμο και διαρκή στόχο τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και ως εκ τούτου οι εκκλήσεις και συνεχείς αιτήσεις για συνεργασία και πέρασμα της πρακτικής αυτής στον υπόλοιπο κόσμο παραμένουν το ίδιο έντονες.

Έχουμε πιέσει για συνεργασία και έχουμε κάνει επαφές με  όλους τους  Δημοτικούς Επικεφαλής του Δήμου από το 2013 μέχρι σήμερα.

Οι  διοικήσεις του Δήμου μέχρι σήμερα  όχι μόνο δεν μας στήριξαν και δεν υιοθέτησαν την πρόταση μας για την διαχείριση των απορριμμάτων  αλλά διατηρούσαν συνεργασία με επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα δεν τηρούσαν την νομιμότητα ούτε έχουν δείξει ευαισθησία για το δημόσιο συμφέρον και για την προστασία του περιβάλλοντος.  Επί  πλέον μας ανάγκαζαν  για να στηρίξουμε τη διαφάνεια και τη νομιμότητα της διαχείρισης  των απορριμάτων με βάση το δημόσιο συμφέρον  να καταγγέλλουμε αντίθετες πρακτικές και ενέργειες.                                                                                                     Να κάνουμε δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να κάνει ο ίδιος ο Δήμος: να ενδιαφέρεται για την προστασία του τόπου και των κατοίκων του. Αυτό που είναι η δουλειά του.

Τον Ιούλιο του 2015, στο ΔΣ του Δήμου ψηφίζεται  κατά πλειοψηφία η συνεργασία του Δήμου με την Οικοδομική ΑΕ στον τομέα της ανακύκλωσης.                                                                                               Βασικός εισηγητής  ο αντιπρόεδρος της ΚΔΕΠΠΑΜ κ. Βαγγέλης Πελέκης ο οποίος διαβεβαιώνει το ΔΣ ότι η λειτουργία του ιδιωτικού αυτού  ΚΔΑΥ είναι στα πλαίσια της νομιμότητας  και η εικόνα που ο ίδιος  διαπίστωσε  μετά από τους επανειλημμένους ελέγχους του, είχε βελτιωθεί αισθητά.

Έκθεση αυτοψίας

Όμως η  έκθεση αυτοψίας  του κλιμακίου της διεύθυνσης  περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  λίγους μήνες αργότερα τον Νοέμβριο του 2015 στον χώρο του ιδιωτικού αυτού ΚΔΑΥ,  έγγραφο   που μας κοινοποίησε η υπηρεσία,  άλλα διαπιστώνει

Δείτε τις ημερομηνίες και βγάλτε συμπεράσματα.

 

 

Νέα τροπή για την διαχείριση των απορριμμάτων στον Δήμο της Μυκόνου

 

Η σημερινή πραγματικότητα διαφέρει. 

Η νέα δημοτική αρχή δείχνει  πλέον να στηρίζει την συνεργασία με τον ΜοικοΝΟΣ.

Σε αυτό βοηθούν και οι συγκυρίες. Ο ΕΣΔΑ  (Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων) στηρίζεται στις βασικές αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, υιοθετεί την δημοτική διαχείριση στην κατεύθυνση τριών βασικών προτεραιοτήτων: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση-κομποστοποίηση, αρχές που διέπουν την λειτουργία του ΜοικοΝΟΣ.

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει το δικό του ΤΣΔΑ (Τοπικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων) και να δημιουργήσει πράσινα σημεία-ΚΑΕΔΙΣΠ  (Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή).

 

Αυτή την στιγμή η μόνη αδειοδοτημένη δομή ανακύκλωσης στο νησί είναι οι εγκαταστάσεις του ΜοικοΝΟΣ.

 

Στην συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου στις 18 Μαρτίου 2016 ψηφίστηκε ομόφωνα το ΤΣΔΑ του Δήμου Μυκόνου, σχέδιο που εκπονήθηκε με την συμβολή όλων των δημοτικών παρατάξεων και του ΜοικοΝΟΣ.

 Σήμερα περισσότερο από ποτέ φαίνεται  να έχει ανοίξει ο δρόμος συνεργασίας  με τον Δήμο. Μένει να εφαρμοστεί στην πράξη.

Για την επιτυχία του ΤΣΔΑ δεν φτάνει μόνο η συνεργασία αυτή. Θα πρέπει να καταδικαστούν  έμπρακτα και από τον Δήμο  όλες οι παράνομες πρακτικές του παρελθόντος.

 

Εμείς καταγγέλλουμε και “κάνουμε τους κακούς” ερχόμενοι σε σύγκρουση με επιχειρήσεις και ανθρώπους που κινούνται στον ίδιο χώρο, ένα χώρο που ο Δήμος οφείλει να γνωρίζει και να ελέγχει.

Δεν είναι δουλειά μας να υποκαθιστούμε τους εισαγγελείς, την αστυνομία, το Δήμο και τις ανάλογες υπηρεσίες που πρέπει να φροντίζουν για τα παραπάνω αυτονόητα.

Δουλειά μας είναι να ανακυκλώνουμε σωστά και επ´ ωφελεία της κοινωνίας και του μέλλοντος του τόπου που μας τρέφει.

 

Εδώ να σταθούμε και να πούμε ότι οι λάθος επιλογές συμβουλών και απόψεων είναι θεμιτές εάν υπάρχει χρόνος και τρόπος να διορθώσεις τα λάθη και  να επιλέξεις λύσεις σε νόμιμη και συμφέρουσα  κατεύθυνση.

Κάθε νόμιμη επιχείρηση δικαιούται και πρέπει να επιχειρεί, ο καθένας καλύπτει ένα κενό με τον τρόπο του και στηρίζει τη λειτουργία της κοινωνίας. Κανείς δεν περισσεύει  και κανείς δεν αποκλείεται.

Όμως τον πρώτο λόγο πρέπει να έχουν οι πολίτες αυτενεργώντας και δίνοντας νόημα στην πράξη του συλλογικού έργου της ανακύκλωσης.

Και πάντα με πρόσημο το κοινό συμφέρον της κοινότητας και του Δήμου.

 

Νέα πυρκαγιά στον χώρο του ΚΔΑΥ της ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΉΣ ΑΕ.

Νέα  πυρκαγιά διαπιστώθηκε στον χώρο του ιδιωτικού ΚΔΑΥ στα Σκυλάμπελα το βράδυ της 2 Απριλίου 2016.

Το σήμα του ΑΤ Μυκόνου προς την υπηρεσία Πυροσβεστικής της Σύρου καταγράφει πυρκαγιά στον χώρο αυτό και ζητά τις ενέργειες της υπηρεσίας. Μένει να γίνει για άλλη μια φορά αυτοψία για να διαπιστωθεί μια ακόμη  “αυταλάφλεξη” αποτέλεσμα του μέχρι σήμερα  λανθασμένου τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων!

 

Πανελήνια συνάντηση συλλογικοτήτων για τη διαχείριση αποβλήτων

Το πρωί του Σαββάτου (2/4), στην αίθουσα συσκέψεων της ΠΟΕ ΟΤΑ, ξεκίνησε η διήμερη συνάντηση συλλογικοτήτων, για ζητήματα της διαχείρισης αποβλήτων, η οποία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (3/4). Η πρωτοβουλία της συνάντησης ανήκε στην ΠΡΩΣΥΝΑΤ (Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των αποβλήτων) και είχε σαν θέμα «Τα κινήματα μπροστά στην πρόκληση της δημόσιας, αποκεντρωμένης διαχείρισης». Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν πολλοί φορείς και συλλογικότητες της Αττικής και άλλων περιοχών της χώρας (Πελοπόννησο, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Τήνο, Μύκονο), καθώς και εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση -ανάμεσά τους ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΕ ΟΤΑ κ. Μπαλασόπουλος- και πολλοί αιρετοί, μέλη των δημοτικών συμβουλίων και του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής. Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά αντίστοιχων συναντήσεων συλλογικοτήτων, με τις επόμενες να πραγματοποιούνται στην Τρίπολη (10/4) και στη Θεσσαλονίκη (στα μέσα του Μάη).

περισσότερες πληροφορίες:

http://prosynat.blogspot.gr/2016/04/blog-post.html

Ανοίγει ο δρόμος συνεργασίας του ΜοικΟΝΟΣ με το Δήμο Μυκόνου.

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου.

Μεταξύ των άλλων, συζητήθηκε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμάτων. Στη συνεδρίαση του Δήμου παραστάθηκαν πολλά μέλη και φίλοι του ΜοίκΟΝΟΣ. Ο λόγος; Το τοπικό σχέδιο, μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει και σχέδιο για συνεργασία του Δήμου με τον Συνεταιρισμό.

Το τοπικό σχέδιο ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το γεγονός είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, γιατί παρ όλο που δεν είναι σαφές το πλαίσιο συνεργασίας, γίνεται μια προσπάθεια και από τις δύο πλευρές να βρεθεί μια λύση.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις!

Μοίκονος: με δυσκολίες και θυσίες γιατί μας αξίζει

Ίσως θυμάστε μια εποχή που περιμέναμε μήνες για να μας βάλουν τηλέφωνο στο σπίτι. Μήνες πήρε μια μεταφορά σαν τη δική μου και θυμάμαι που το συζητούσα με Άγγλο φίλο που περίμενε κι εκείνος κι αγχωνόταν που αν τέλειωνε το καλοκαίρι κι έφευγε δε θα ήταν κανείς στο σπίτι του στη Μύκονο για να ανοίξει στους τεχνικούς και να υπογράψει.
Μ’ εκείνο τον τρόπο που έχουμε να μεταφέρουμε ως θέσφατα όσα στη μικρή μας κοινωνία δεν αμφισβητούνται, θέλοντας να τον καθησυχάσω, του είπα να μην ανησυχεί, χειμώνα δε μπαίνουν νέα τηλέφωνα επειδή με τις βροχές δε γίνονται τεχνικές εργασίες.
Ο Άγγλος με κοίταξε μια στιγμή κι ύστερα με χαρακτηριστικά αγγλικό χιούμορ μου απάντησε σοβαρότατα σα μόλις να είχε καταλάβει μια μεγάλη αλήθεια:
―Oh, είναι η βροχή λοιπόν! Να γιατί δεν έχει τηλέφωνα στην Αγγλία.
 
Γέλασα βέβαια. Αλλά ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που ανοίγει μια χαραμάδα στην ευγένεια και ένα φως πέφτει σ’ αυτό που οι άλλοι βλέπουν σ’ εμάς κι έγινα ξαφνικά όχι η φίλη με την οποία συζητούσε αγγλική Ποίηση και Θέατρο αλλά μέλος και μέρος ενός άχρηστου λαού τεμπέληδων που αντί να κάτσουν να λύσουν τα βασικά ώστε να ζήσουν πολιτισμένα ξοδεύουν την ενέργειά τους σε ανόητες δικαιολογίες.
 
 
Αυτό το περιστατικό ήρθε στο νου μου όταν έμαθα ότι κάποιοι ‘ξένοι’ που αγόρασαν σπίτια στην όμορφη Μύκονο, απελπισμένοι από τη βρωμιά και το σκουπιδαριό έξω απ’ τις πόρτες τους, πληρώνουν οι ίδιοι ανθρώπους για να καθαρίζουν επειδή ντρέπονται να δουν οι καλεσμένοι τους σε τι σκουπιδότοπο ζουν. Οι άνθρωποι βεβαίως μαζεύουν  τρύπιες σακούλες, στρώματα, κλαδιά από το δρόμος τους κι όπως κι εγώ περνούν τα καλοκαιρινά απογεύματα ξεκρεμώντας ιπτάμενες σακούλες από τα καλώδια και τα δέντρα των κήπων τους κι ύστερα, όταν είναι μόνοι, με λύπη μου φαντάζομαι τι λένε για εμάς και για τον τόπο.
 
Έχουν κι αυτοί δικαιώματα ως κάτοικοι. Πληρώνουν φόρο εξ άλλου, τα  δημοτικά τέλη που δίνουμε για να ζήσουμε στον πολιτισμό. Όπως κι εμείς που χρόνια τώρα δεν κουραζόμαστε να ψαρεύουμε σακούλες, να καθαρίζουμε οι ίδιοι δρόμους και να επιμένουμε σε διαμαρτυρίες που, δυστυχώς, αντί να φέρνουν αποτέλεσμα μας κάνουν γραφικούς.
 
Η απάντηση η παλιά ήταν πως δεν τρέχει τίποτε. Μετά πως φταίει η Κρίση και πως ο Δήμος δεν έχει δικαίωμα να προσλάβει υπαλλήλους. Δε θα σταθώ σ΄ αυτά γιατί δεν είμαι εγώ πολιτικός. Αυτό που ξέρω και το έχω ξαναπεί, είναι ότι στον 21ο αιώνα μάς αξίζει μια Μύκονος καθαρή και κρίση-ξεκρίση όλοι μας μπορούμε κάτι να κάνουμε.
 
 
Στο συνεταιρισμό Μοίκονος (που έγινε μάθημα στο Πανεπιστήμιο και τον επαινούν ως υποδειγματικό στη Βουλή) έχουμε σοβαρά προβλήματα επειδή όλοι μάς ξέρουν μα ελάχιστοι κάνουν τον κόπο να ακολουθήσουν το μόνο δρόμο που έχει αναγνωριστεί ως ο σωστός: τη διαλογή στην πηγή.
Αν πάτε στις πατρίδες των ξένων φίλων που μας βλέπουν σαν άγριους θα διαπιστώσετε ότι πλέον δεν υπάρχει η έννοια του σκουπιδιάρη που μαζεύει σύμμικτα μα τα σπίτια έχουν κάδους χωριστούς για κάθε υλικό και σε κάποιες πόλεις τα τέλη καθενός αντιστοιχούν όχι σε τετραγωνικά μα σε βάρος των σκουπιδιών του.
 
Σε μια συζήτηση άκουσα πρόσφατα πως είμαστε πίσω, πως πρέπει ο Μυκονιάτης να εκπαιδευτεί σιγά-σιγά. Όχι δεν το πιστεύω. Τόσο κουτοί είμαστε, τόσο μικρόνοες και μικροσυμφεροντολόγοι που κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε ότι τα πάντα δεν αποτιμώνται σε χρήμα κι ότι η υγεία (και η ομορφιά) είναι αγαθά που απαιτούν θυσίες και κόπους;
 
Στον Μοίκονος αυτή την εβδομάδα έχουν άδεια οι δύο εργάτες μας και τις ώρες τους θα καλύψουμε εμείς οι εθελοντές. Θα είμαι εκεί απογεύματα και σας καλώ, αν έχετε χρόνο, να με μιμηθείτε ή αλλιώς να έρθετε με τα ανακυκλώσιμά σας για να σας δείξω ή να σας θυμίσω πώς γίνεται και να αρχίσουμε ξανά να προσφέρουμε το καλύτερο για μια ζωή και μια Μύκονο που να μας κάνουν υπερήφανους.

Δάφνη Χρονοπούλου