Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση-Invitation to General Meeting

(ακολουθεί το κείμενο στα αγγλικά)

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Προς  όλα τα μέλη, τους φίλους ,τους εθελοντές και τους υποστηρικτές του ΜΟΙ ΚΟ ΝΟΣ.

 

Την Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016 θα πραγματοποιηθεί επείγουσα Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού για την ανακύκλωση  “ΜοίκΟΝΟΣ”.

Το μέρος που θα γίνει η συνάντηση, θα ανακοινωθεί αύριο.

 

Κύριο θέμα στη συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης είναι το αίτημα  του ιδιοκτήτη να εκκενώσουμε το χώρο μέχρι 30/06/16.

Λόγω αυτού του γεγονότος αποφασίστηκε από το ΔΣ, να μείνει η αποθήκη ανοικτή για το κοινό μέχρι και την Τρίτη 14 Ιουνίου, έτσι ώστε μετά να αδειάσει σταδιακά το κτίριο.

Από την ίδρυση του ΜοίκοΝΟΣ, τρία χρόνια πριν, πρωταρχικός στόχος ήταν να υπάρξει από κοινού προσπάθεια με τον Δήμο Μυκόνου για οργανωμένη Δημοτική Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος του νησιού.

Από την πλευρά του Συνεταιρισμού έγιναν όλα αυτά τα χρόνια διαρκείς προσπάθειες  για την επίτευξη αυτού του στόχου, χωρίς δυστυχώς μέχρι σήμερα θετικό αποτέλεσμα.

Μία σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ της Ελληνικής Εταιρίας Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), του Δήμου Μυκόνου και του ΜοίκοΝΟΣ, επέτρεψε στον Συνεταιρισμό να λάβει το 2014 μια σημαντική  επιχορήγηση, και έτσι  να καλύψει κάποιες από τις πάγιες οικονομικές ανάγκες του για μικρό χρονικό διάστημα.

Δυστυχώς δεν έλαβε άλλη επιχορήγηση από τότε!

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Συνεταιρισμός να αντιμετωπίζει τους τελευταίους 18 μήνες σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως ανακοίνωσε το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο στην τελευταία Γενική Συνέλευση, πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου 2015.

Την 1 Ιουνίου του 2016 έγινε μια συνάντηση μεταξύ των Αντιδημάρχων Μυκόνου, κ. Γκέλλο και κ. Ατζαμόγλου και εκπρόσωπων Διοικητικού και Εποπτικού  Συμβουλίου του ΜοίκοΝΟΣ.

Συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση και τα μέλη του ΜοίκοΝΟΣ επεσήμαναν ότι ενώ το περιβαλλοντικό όφελος της ανακύκλωσης είναι μεγάλο, το οικονομικό όφελος είναι μικρό.

Περιττό να πούμε, ότι αυτός είναι ο λόγος που οι οργανισμοί που ασχολούνται με την ανακύκλωση, βασίζονται στις επιδοτήσεις!

Το επόμενο θέμα προς συζήτηση, ήταν η πιθανή συνεργασία μεταξύ του ΜοίκοΝΟΣ και του Δήμου Μυκόνου, καθώς και η πιθανότητα να παραταθεί η διαμονή μας στην αποθήκη για άλλους 6 μήνες (στον οποίο χρόνο και ο Δήμος και ο ΜοίκοΝΟΣ θα έψαχναν για εναλλακτικούς χώρους μετεγκατάστασης ).

Στις 2 Ιουνίου έγινε νέα συνάντηση με τους ιδιοκτήτες της αποθήκης στο Δημαρχείο, όπου κατατέθηκε η προαναφερθείσα πρόταση, η οποία δυστυχώς απορρίφθηκε!

Στο μεταξύ το Δεκέμβριο του 2015 ψηφίστηκε το  νέο «Εθνικό  Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως, γεγονός που  σημαίνει ότι η υπογραφή νέας σύμβασης δεν ήταν δυνατή έως σήμερα έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα νέας επιχορήγησης.

Δυστυχώς για τους παραπάνω λόγους δεν είναι οικονομικά  βιώσιμη η λειτουργία του Συνεταιρισμού, που  εξαρτάται από δωρεές μελών και φίλων και το εισόδημα από την πώληση των ανακυκλώσιμων προϊόντων.

Παρά τις ευνοϊκές προθέσεις και των δύο πλευρών, είναι απίθανο να υπάρξει  κρατική επιχορήγηση στους επόμενους μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο επίσημοι εκπρόσωποι του Δήμου εξέφρασαν την επιθυμία να παραμείνει ο  ο ΜοίκοΝΟΣ ένα ενεργό κύτταρο του νησιού, και να συμβάλει στην δημιουργία δημοτικής ανακύκλωσης στο νησί, καθώς και στην δημιουργία του Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π (Κέντρο Ανακύκλωσης-Εκπαίδευσης-Διαλογή στην Πηγή ).

INVITATION TO EMERGENCY GENERAL MEETING

To all members, friends, volunteers and supporters of MoikoNOS.

On Sunday 12 June 2016 there will be an emergency general meeting of MoikoNOS Recycling Centre.

The place and time will be announced tomorrow.

The main topic of discussion of the General Meeting is the demand of the owner to vacate the premises until the 30.06.2016.

Due to this fact, it was decided at a meeting of the Board to keep the MoikoNOS Recycling Centre open to the public until Tuesday 14 June, in  order to gradually empty the building.

Since MoikoNOS was set up three years ago, it has been a prime objective of MoikoNOS that recycling would be a joint effort -between the Municipality and MoikoNOS Co-operative Recycling Centre for Municipal Recycling based on recycling at source, for the benefit of the citizens and the environment of the island. Over all these years persistent efforts have been made towards achieving this goal, unfortunately, without any success to date. A three party contract was signed between the Greek Recycling Organisation (EEAA), Municipality of Mykonos and MoikoNOS Recycling Centre. A substantial subsidy was received for 2014, as a result, some of the operating expenses were covered for a short time period.

Unfortunately, no subsidies have been received since then! Consequently, MoikoNOS Cooperative has been undergoing financial difficulties over the past eighteen months as was announced by the former Board of MoikoNOS at the last General Meeting, before the elections in November 2015.

On 01.06.2016 there was a meeting between the two Vice Mayors Mr Miltiadis Atzamoglou and Mr Nikos Gelos and members of the Board and Supervisory Board of MoikoNOS.

The current state of affairs was discussed, and it was pointed out by the members of MoikoNOS that while the environmental benefit of recycling is significant, the financial gain is very little. Needless to say, this is why organizations and institutions involved in recycling, are dependent on subsidies!

The next topic of discussion was the potential collaboration between MoikoNOS and the Municipality of Mykonos and the possibility of extending our stay in the warehouse for another 6 months (in which time both the Municipality and MoikoNOS would try to find alternative premises).

On the 2nd June there was a new meeting with the owner of the premises in the Town Hall,  where the above proposal was presented, but unfortunately, was turned down by the owner.

Meanwhile, in December 2015 the new National Plan for Waste Managemnt (ΕΣΔΑ) was passed in parliament, which incidentally has not been completely clarified yet, meaning that the signing of a new contract has not been possible to date, which of course, is necessary in order to obtain subsidies.

Unfortunately, for the above reasons, without this funding, the operation of our Co-operative  is not financially feasible to remain in operation, depending only on donations from friends and members and the income earned from the sale of recyclables. Despite the positive intentions of both sides, it seems extremely unlikely over the coming months that state funding would be available. It is noteworthy at this point in time that the two official representatives of the Municipality did express the desire that MoikoNOS would play an active role in the development of a new framework of recycling on the island, and to be involved in  the creation of the new Κ.Α. Ε. Δ. Ι. Σ.Π. (κέντρο –ανακύκλωσης-εκπαίδευσης-με διαλογή στην πηγή-  Recycling & Educational Center on Recycling at Source).

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s