ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Image

Ο Μοίκονος συνεχίζει την ανακύκλωση στην πηγή, συνεχίζει τον αγώνα με νόμιμα μέσα. Αναρτούμε την απόφαση για επέκταση της άδειάς μας με επιπλέον ΚΑΔ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την με α.π. ΑΔΑ: 71944/14555/10-12-2013 Απόφαση της Γενικής Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου της επιχείρησης «Μ ΟΙΚΟ ΝΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ –
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ.
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Μ ΟΙΚΟ ΝΟΣ (ΣΥΝ. Π.Ε.)», όπως αυτή ισχύει, λόγω προσθήκης επιπλέον κωδικών
ΕΚΑ των ήδη αδειοδοτημένων κωδικών που αναφέρονται στους πίνακες της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003
(ΦΕΚ 1909Β/ 22-12-2003) και της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β) σύμφωνα με τα στοιχεία της 21
σχετικής αίτησης, Συμπληρώνουμε με επιπλέον όρους προς εναρμόνιση με την κείμενη σχετική ισχύουσα
νομοθεσία των προστιθέμενων κωδικών ΕΚΑ και Επαναδιατύπωνουμε σε ενιαίο κείμενο τους όρους αυτής
για την ευταξία της απόφασης, ως εξής:
Χορηγούμε άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, καθώς
και Συσκευασιών, Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και Αποβλήτων από
Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ
1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα), εντός των διοικητικών ορίων του γεωγραφικού χώρου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην επιχείρηση «Μ ΟΙΚΟ ΝΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ –
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ.
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Μ ΟΙΚΟ ΝΟΣ (ΣΥΝ. Π.Ε.)», (στο εξής: Επιχείρηση), με σκοπό τη μεταφορά τους σε
νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διάθεσης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών
αποβλήτων.

το link της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%A0%CE%A5%CE%9F%CE%A11%CE%99-7%CE%9C%CE%96

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s